close

Algemene gebruiksvoorwaarden

Op de toegang tot en het gebruik van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Maak uitsluitend gebruik van deze website als u akkoord gaat met deze voorwaarden. Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door Ascensia Diabetes Care Holdings. Wij behouden ons het recht voor de website te staken of (gedeeltelijke) wijzigingen aan te brengen in de website of in de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Wij maken u erop attent dat wij die wijzigingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen doorvoeren. Wij moeten u derhalve vragen om, de volgende keer dat u deze website bezoekt, de voorwaarden nogmaals door te lezen en attent te zijn op eventuele wijzigingen die daarin zijn aangebracht.

Overdracht van gebruik en voordeel

De rechten op alle gegevens, documenten en illustraties die op deze website worden gepubliceerd, berusten uitsluitend bij Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Elke toestemming voor gebruik ervan wordt verleend op voorwaarde dat de desbetreffende auteursrechtvermelding op alle kopieën wordt vertoond, dat die gegevens uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt, niet commercieel worden geëxploiteerd, op geen enkele wijze worden gewijzigd en dat alle illustraties die aan de website worden ontleend uitsluitend worden gebruikt in samenhang met de bijbehorende tekst.

Handelsmerken

Alle productnamen op deze website die met hoofdletters zijn geschreven of die op andere wijze zijn aangeduid zijn handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG, haar dochterondernemingen, aan haar gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers of joint-venturepartners. Onbevoegd gebruik of misbruik van deze handelsmerken of andere materialen is uitdrukkelijk verboden en vormt inbreuk op auteursrechten, merkenrechten of andere industriële eigendomsrechten.

Beperkte aansprakelijkheid

Ascensia Diabetes Care Holdings AG heeft de gedetailleerde informatie die op deze website wordt verstrekt naar beste weten en overtuiging samengesteld uit interne en externe bronnen, waarbij zij steeds aan de eisen van professionele zorgvuldigheid heeft voldaan. Wij streven ernaar deze informatie voortdurend uit te breiden en bij te werken. De informatie op deze website is louter bedoeld voor de presentatie van Ascensia Diabetes Care Holdings AG en haar producten en diensten. Er wordt echter geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende verklaring gegeven voor wat betreft de volledigheid of juistheid van de informatie op deze website. Wij willen u er in het bijzonder op attenderen dat de informatie op deze website mogelijk niet meer actueel is. Daarom adviseren wij u om informatie die u van deze website verkrijgt, in welke vorm dan ook, te controleren voordat u deze gebruikt. Advies dat op deze website wordt gegeven ontslaat u niet van de plicht om uw eigen controles uit te voeren, voor wat betreft ons meest recente advies - in het bijzonder onze veiligheidsinformatiebladen en technische specificaties - en onze producten, met het oog op de geschiktheid ervan voor de beoogde processen en doeleinden. Mocht u  advies of instructie  nodig hebben met betrekking tot onze producten of diensten, neemt u dan rechtstreeks contact met ons op. Gebruikers van deze website bevestigen dat hun toegang tot de website en de inhoud ervan op eigen risico is. Noch Ascensia Diabetes Care Holdings AG, noch derden die zijn betrokken bij het schrijven, de productie of het in de lucht houden van deze website kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel voortvloeiend uit het al dan niet verkrijgen van toegang tot, of het al dan niet gebruiken van, deze website of als gevolg van het feit dat u hebt vertrouwd op informatie die op deze website wordt verstrekt.

Websites van derde verkopers/links

Deze website bevat links/verwijzingen naar websites van derden. Het verstrekken van die links door Ascensia Diabetes Care Holdings AG betekent niet dat zij de inhoud daarvan goedkeurt. Evenmin aanvaardt Ascensia Diabetes Care Holdings AG enige verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid of de inhoud van die websites of enige aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit het gebruik van die inhoud, in welke vorm dan ook. Links naar websites van derden worden uitsluitend gemakshalve verstrekt aan gebruikers van de website. Het verkrijgen van toegang tot die websites door gebruikers geschiedt op eigen risico.

Details die u zelf heeft verstrekt

De gebruiker van deze website is volledig verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van details die hij/zij aan Ascensia Diabetes Care Holdings AG zendt, en dient ervoor te zorgen dat eventuele rechten van derden op die details niet worden geschonden. De gebruiker verleent Ascensia Diabetes Care Holdings AG toestemming om dergelijke details op te slaan en te gebruiken in het kader van statische analyse of voor enig ander gespecificeerd zakelijk doel, tenzij die informatie persoonsgegevens betreft die meer zijn dan louter stamgegevens of gebruiksgegevens. Ascensia Diabetes Care Holdings AG is met name gerechtigd om gebruik te maken van de inhoud van die berichten, inclusief de daarin vervatte ideeën, uitvindingen, blueprints, technieken en expertise, voor allerlei doeleinden, zoals de ontwikkeling, productie en/of verhandeling van producten of diensten en om die informatie zonder enige beperking te reproduceren en beschikbaar te stellen aan derden.

Internationale gebruikers

Deze website wordt gecontroleerd, geëxploiteerd en bijgewerkt door Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Zij is bedoeld voor gebruik in Nederland. Ascensia Diabetes Care Holdings AG geeft echter geen garantie  dat de details die op deze website worden verstrekt wereldwijd correct zijn, en, in het bijzonder, dat producten en diensten, vermeldt op deze website, overal ter wereld verkrijgbaar zullen zijn met hetzelfde uiterlijk, dezelfde afmetingen of op dezelfde voorwaarden. Wij maken u erop attent dat u, mocht u deze website oproepen of content downloaden, zelf verantwoordelijk bent voor naleving van lokale wetgeving die aldaar van toepassing is.

Verkoop van Producten van Ascensia Diabetes Care Holdings AG

Onze producten worden verkocht in overeenstemming met de huidige versie van onze Algemene Voorwaarden voor Verkoop en Levering.


Ascensia Diabetes Care
De fabrikant die u van CONTOUR® producten voorziet gaat verder onder een nieuwe naam: Ascensia Diabetes Care

Laatste update: 04-01-2016 © Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AGBayers nieuwe CONTOUR®XT glucosemeter. Zeer eenvoudig in gebruik. Unieke, multi-pulse technologie test iedere druppel bloed 7 keer

De CONTOUR® XT meter maakt gebruik van de CONTOUR® NEXT teststrips.