close

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering van producten door  Ascensia Diabetes Care Netherlands B.V.

1. Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Ascensia Diabetes Care Netherlands B.V. (hierna: “ADC”) tot verkoop en levering door ADC van producten (hierna: “zaken”), en op alle overeenkomsten met ADC ter zake, zijn deze voorwaarden van toepassing.

1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij, klant, opdrachtgever of enige andere partij (hierna: “Opdrachtgever”) van ADC wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Op bedingen die afwijken van deze voorwaarden kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door ADC schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 ADC behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen en/of aan te vullen.

1.5 Indien om welke reden dan ook een bepaling uit deze voorwaarden als ongeldig wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van kracht. In dat geval voorzien de partijen in onderling overleg in vervanging van de ongeldige bepaling, met de bedoeling om zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling te handhaven.

2. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, opgaven van en verwijzingen naar prijzen van ADC zijn vrijblijvend. Indien in enige aanbieding naar gecodificeerde algemene regels wordt verwezen, zal steeds verwezen worden naar de regels in hun alsdan geldende laatste versie.

2.2 Opdrachten en orders van de Opdrachtgever gelden als onherroepelijk.

2.3. Overeenkomsten worden slechts geacht te zijn gesloten indien ADC een opdracht of order schriftelijk heeft bevestigd of met de uitvoering is begonnen. ADC is bovendien slechts gebonden zoals zij schriftelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden ADC niet dan nadat en voor zover ADC deze schriftelijk heeft bevestigd.

2.4. Aanvullende afspraken en wijzigingen zijn slechts bindend, indien en in zoverre deze door ADC schriftelijk zijn bevestigd.

2.5. Op wijzigingen in het overeengekomen zijn deze voorwaarden als op aparte overeenkomsten toepasselijk.

3. Prijzen

3.1 Alle opgaven van en verwijzingen naar prijzen van ADC zijn vrijblijvend. ADC brengt de geleverde zaken in rekening tegen de op het moment van aflevering geldende prijs, tenzij een prijs is overeen gekomen. Door ADC opgegeven of met ADC overeengekomen prijzen zijn netto derhalve onder meer exclusief BTW doch inclusief alle kosten en rechten, adequate verpakking,  laden en lossen van materialen, keuringen, beproevingen, certificaten e.d.

3.2 ADC is gerechtigd overeengekomen of geldende prijzen aan te passen tot uiterlijk 30 dagen voor de geplande afleveringsdatum. In geval van een prijsverhoging is Opdrachtgever gerechtigd binnen 14 dagen na schriftelijke

mededeling van de verhoging de overeenkomst te ontbinden. Dit recht geldt niet bij prijsverhogingen die ontstaan als gevolg van verhoging van de vracht- of douanetarieven.

4. Levering en levertijden

4.1 Het tijdstip c.q. de termijn van levering wordt bepaald door en kan slechts blijken uit de schriftelijke bevestiging. De levertijd gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat ADC beschikt over alle door de Opdrachtgever te verstrekken bescheiden en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door ADC is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van ADC is gesteld. Indien ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst de Opdrachtgever aan ADC enige betaling uit hoofde van enig andere overeenkomst opeisbaar verschuldigd is, gaat de termijn van levering eerst in op de dag,  waarop ADC al hetgeen haar uit die andere overeenkomst verschuldigd is, heeft ontvangen.

4.2 De met ADC overeengekomen data waarop en/of termijnen waarbinnen door haar te verstrekken zaken worden geleverd gelden slechts bij benadering en behoudens andersluidende schriftelijke toezegging nooit als fatale termijn. Overschrijding van levertijden geeft de Opdrachtgever geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. De Opdrachtgever is alleen gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien en in zoverre ADC de te leveren zaken niet binnen een met de Opdrachtgever na bovenbedoelde overschrijding schriftelijk overeengekomen redelijke termijn alsnog geleverd heeft.

4.3 Levertijden worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Zij worden ook verlengd met de tijd dat de Opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door ADC redelijkerwijze verwacht kan worden.

4.4 Levering geschiedt in overeenstemming met Incoterm: CPT. De door ADC te leveren zaken gelden als geleverd zodra zij voor vervoer naar of ten behoeve van de Opdrachtgever het magazijn van ADC of door haar ingeschakelde derden hebben verlaten. Indien de Opdrachtgever de door ADC te leveren zaken niet op het afgesproken tijdstip kan of wenst te ontvangen gelden zij als geleverd op het moment dat zij het magazijn zouden hebben verlaten indien aan de zijde van de Opdrachtgever geen beletsel zou hebben bestaan.

4.5 ADC heeft het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.

5. Risico en eigendomsovergang

5.1 Het risico voor de door ADC te leveren zaken is voor de Opdrachtgever vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden als bedoeld in artikel 4.4.

5.2 Inlading, verzending of vervoer, lossing en verzekering van te leveren zaken geschieden voor risico van de Opdrachtgever, ook indien ADC daar zelf voor zorg draagt (in welk geval ADC volledig vrij is in de keuze voor de wijze waarop verzending of vervoer plaatsheeft).

5.3 Alle door ADC geleverde zaken blijven eigendom van ADC tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen ADC in verband met de onderliggende overeenkomst en/of eerdere danwel latere overeenkomsten van dezelfde aard danwel met betrekking tot het verlenen van diensten en/of verrichten van werkzaamheden van de

Opdrachtgever te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. Een retentierecht op die zaken komt de Opdrachtgever niet toe.

5.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd de door ADC geleverde zaken te bezwaren of daarop enig beperkt recht te vestigen. Opdrachtgever is bevoegd de door ADC geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan te wenden en/of aan derden te leveren, zulks echter slechts onder het maken van een met artikel 5.3 van deze voorwaarden overeenkomend beding.

5.5 Opdrachtgever is gehouden ten aanzien van alle zaken waarop ons eigendomsvoorbehoud rust, de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid aan te wenden; ADC tot die zaken toegang te verschaffen en onverwijld van iedere actie van derden, welke op voor ADC nadelige wijze betrekking heeft/kan hebben op door de geleverde zaken, schriftelijk te informeren.

5.6 ADC heeft het recht aan Opdrachtgever geleverde zaken die eigendom van ADC zijn gebleven, terug te (doen) nemen, indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet of ADC aanleiding heeft aan te nemen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Opdrachtgever is verplicht deze terugname mogelijk te maken. De aan de terugname verbonden kosten zullen de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij terugname wordt gecrediteerd op basis van de waarde die de zaken bij terugname blijken te hebben.

5.7 lngeval voorbehouden eigendom ingevolge vermenging, be-, verwerking of ompakking van de geleverde zaken teniet gaat, zal de Opdrachtgever de eigendom van de daardoor ontstane zaak als vertegenwoordiger van en derhalve namens ADC verwerven. ADC is alsdan tot de eigendom daarvan gerechtigd in de verhouding van de waarde van de door ADC geleverde zaken tot de waarde van de tot stand gebrachte zaak. Opdrachtgever is steeds gehouden op eerste verzoek van ADC een bezitloos pandrecht te verschaffen op alle zaken welke hij aldus tot stand brengt en verleent ADC hierbij voor het geval bedoelde mede eigendom niet tot stand zou zijn gekomen, een bezitloos pandrecht op die toekomstige zaak. Opdrachtgever zal op eerste verzoek al die handelingen verrichten welke nodig zijn ter feitelijke effectuering van het hierbij overeengekomen pandrecht.

5.8 Opdrachtgever verleent reeds thans voor iedere door hem te geven opdracht tot levering van zaken welke hij aan derden zal doorleveren een bezitloos pandrecht als genoemd in artikel 5.7 op alle vorderingen, welke voor hem uit die levering voortvloeien. Opdrachtgever zal op eerste verzoek al die handelingen verrichten welke nodig zijn ter feitelijke effectuering van het hierbij overeengekomen pandrecht. Ingeval Opdrachtgever met de voldoening van, één zijner verplichtingen in verzuim is geraakt, is ADC gerechtigd tot het doen van kennisgeving aan de debiteur van de alsdan verpande vordering. Opdrachtgever zal ADC dan bij de inning van de verpande vorderingen met alle hem ter beschikking staande middelen bijstaan en alle door ADC wenselijk geachte informatie en bescheiden aan ADC verschaffen.

6. Overmacht

6.1 ADC is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, vertraagde verstrekking aan ADC van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan door aan ADC toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen.

6.2 Ingeval van overmacht aan de zijde van ADC worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden zijn zowel ADC als Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 11.

7. Inspectie, garantie en reclames

7.1 De Opdrachtgever is gehouden de aan hem afgeleverde zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen. Alle door ADC gemaakte kosten verband houdend met het niet in ontvangst nemen van de zaken door de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever, daaronder begrepen kosten van opslag en vervoer.

7.2 De Opdrachtgever is gehouden de door ADC geleverde zaken binnen een redelijke termijn na de datum van levering op kwaliteit inspecteren. Deze redelijke termijn zal niet langer zijn dan de in artikel 7.4 genoemde periode. Indien de Opdrachtgever zulke inspectie nalaat, vervalt elke aanspraak ter zake jegens ADC.

7.3 ADC staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken in dier voege dat zij in geval van tekortkomingen ten aanzien waarvan terecht en tijdig is gereclameerd, hetzij kosteloos zal herleveren, hetzij de betreffende zaak kosteloos zal herstellen of vervangen, hetzij de Opdrachtgever naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde van de betreffendezaak zal crediteren, één en ander naar keuze van ADC. Herlevering als hier bedoeld vindt uitsluitend plaats binnen Nederland.

7.4 De Opdrachtgever dient terzake van afwijkingen in getal, maat, gewicht en/of uiterlijk waarneembare tekortkomingen schriftelijk te reclameren uiterlijk binnen 5 dagen na levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak ter zake jegens ADC vervalt. Reclames terzake van overige tekortkomingen dienen, op straffe van verlies van elke aanspraak jegens ADC, plaats te hebben binnen 14 dagen na het blijken ervan.

7.5 Reclames betrekking hebbende op getal, maat of gewicht dienen vergezeld te zijn van afschriften van vrachtbonnen, rekeningen en afleveringsbescheiden; overige reclames dienen vergezeld te gaan van de gereclameerde zaak.

7.6 Retourzendingen behoeven de voorafgaande goedkeuring van ADC en geschieden voor risico van de Opdrachtgever tot op het tijdstip van de daadwerkelijke ontvangst door ADC. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.7 Geen recht op garantie bestaat:

a. indien de door ADC gegeven aanwijzingen voor gebruik niet exact zijn opgevolgd;

b. indien de geleverde zaken onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;

c. indien de geleverde zaken zijn aangetast als gevolg van buitenaf komende oorzaken zoals (regen)water, verhitting, brand etc.);

d. met betrekking tot tekortkomingen die meer dan 5 maanden na de datum van levering ontdekt worden;

e. indien de Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens ADC niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

7.8 Voor zaken of onderdelen van zaken die ADC van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van ADC jegens de Opdrachtgever nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens ADC. ADC zal terzake daarvan gekweten zijn wanneer zij haar vordering op die derde aan de Opdrachtgever overdraagt.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van ADC in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het vorige artikel omschreven garantie.

8.2 ADC is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van ADC of haar eigen werknemers of door haar ingeschakelde derden is toegebracht. Behoudens opzet van ADC zelf is aansprakelijkheid van ADC voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten.

8.3 Voor zaken waarvan de binnenste verpakking zonder voorafgaande toestemming van ADC gewijzigd is en die door Opdrachtgever in het verkeer worden gebracht, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

8.4 Adviezen in woord, geschrift of anderszins over de toepassing van enige zaak in het algemeen, alsmede ten aanzien van eventuele rechten van derden, worden naar beste weten, doch steeds vrijblijvend en slechts ter oriëntatie door ADC verstrekt. Verstrekte adviezen ontslaan de Opdrachtgever niet van zijn verplichting de zaken op hun geschiktheid voor de door hem, danwel zijn afnemers beoogde andere doeleinden te onderzoeken. De feitelijke wijze, toepassing, verwerking en het gebruik van de zaken komen geheel voor risico van de Opdrachtgever. ADC aanvaardt daarvoor generlei aansprakelijkheid.

8.5 In alle gevallen waarin ADC gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaak waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van ADC, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd.

8.6 Iedere vordering jegens ADC, behalve die welke door ADC is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

8.7 Indien sprake is van een gebrek in de door ADC geleverde zaken als bedoeld in de desbetreffende wetsbepalingen over productaansprakelijkheid zal de Opdrachtgever op eerste verzoek van ADC meewerken aan een door ADC geïnitieerde 'product recall' (uit het verkeer terughalen van gebrekkige producten), ook in het geval de Opdrachtgever de zaken   reeds aan derden heeft (af)geleverd. Deze bepaling geldt eveneens onverkort ingeval het vermoeden of de vrees bestaat dat zich een gebrek voordoet c.q. zal voordoen.

8.8 Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken door leveranciers of onderaannemers van ADC aan ADC kunnen worden tegengeworpen, zullen door ADC ook aan de Opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.

8.9 De werknemers van ADC of door ADC voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

8.10 De Opdrachtgever zal ADC, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door ADC van de

overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de Opdrachtgever toekomen jegens ADC.

8.11 De Opdrachtgever zal zich in verband met de te leveren zaken strikt houden aan nationaal of internationaal van overheidswege opgelegde uitvoer-, invoer- en gebruiksbeperkingen. Hij zal ADC schadeloos stellen ten aanzien van schade die voor ADC ontstaat door enige overtreding van deze beperkingen.

9. Betaling

9.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Van betaling is pas dan sprake wanneer het verschuldigde door ADC is ontvangen, danwel op haar rekening is bijgeschreven.

9.2 ADC heeft het recht overeenkomsten, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren.

9.3 De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

9.4 Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van de oudste van de bij ADC openstaande rekeningen met nevenvorderingen in de volgorde rente en kosten, en eventuele vaststaande vorderingen ter zake, en hoofdsom.

9.5 Indien de Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de factuurwaarde. Met ingang van de dag waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan ADC een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt, onverminderd verdergaande rechten op schadevergoeding.

9.6 ADC heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen. Indien de Opdrachtgever hier niet aan voldoet, is ADC gerechtigd de uitvoering van iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, op te schorten en overeengekomen betalingstermijnen te herroepen. In dat geval zullen alle nog openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.

9.7 Iedere wijze van voldoening anders dan door contante betaling danwel door betaling op één van de rekeningen van ADC behoeft de voorafgaande toestemming van ADC, en geldt pas als betaling nadat hetgeen ADC uit dien hoofde toekomt, ten harer gunste zal zijn verzilverd. Alle aan zodanige wijze van voldoening verbonden kosten en risico’s komen c.q. blijven voor rekening van Opdrachtgever.

10. Intellectueel eigendom en geheimhouding

10.1 Opdrachtgever zal zich bij het aanbieden of leveren van aan onze zaken gelijksoortige producten, in prijslijsten en promotiemateriaal en in al hetgeen overigens van Opdrachtgever uitgaat, onthouden van enige verwijzing naar onze zaken, van het gebruik van het woord “loco” of enig daarmee inhoudelijk overeenstemmende term, en van iedere andere referte aan onze zaken, hetzij door gebruikmaking van enig aan Ascensia Diabetes Care Holdings AG  toekomend merk, danwel van haar handelsnaam c.q. de handelsnaam van ADC.

10.2 Opdrachtgever verplicht zich voorts zich bij de verwerking van ADC dan wel van Ascensia Diabetes Care Holdings AG afkomstige grondstoffen te onthouden van door ADC daaraan gegeven benamingen, danwel van enig merk van Ascensia Diabetes Care Holdings AG, op of aan de waar, in drukwerk en reclamemateriaaletc. Iedere mededeling dat het product van Opdrachtgever enige van ADC danwel van Ascensia Diabetes Care Holdings AG afkomstige grondstof c.q. bestanddeel bevat, behoeft de schriftelijke voorafgaande toestemming van ADC dan wel van Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

10.3 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen, blijven de industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met de door ADC geleverde zaken bij ADC of derden-rechthebbenden berusten en gaan nimmer op de Opdrachtgever over. Van ADC afkomstige bescheiden en gegevens (waaronder al dan niet om niet beschikbaar gesteld publiciteitsmateriaal)  blijven eigendom van ADC en mogen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van ADC, door de Opdrachtgever aan derden noch ter hand worden gesteld noch worden meegedeeld.

10.4 Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van ADC of uit een andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door ADC is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel zal de informatie als vertrouwelijk worden aangemerkt.

11. Opschorting en ontbinding

11.1 Indien de Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft ADC het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. In deze gevallen is elke vordering van ADC ten laste van de Opdrachtgever direct opeisbaar.

11.2 De Opdrachtgever is slechts tot ontbinding gerechtigd in de gevallen bedoeld bij artikelen 4.2 en 6.2 van deze voorwaarden en alsdan niet dan na betaling aan ADC van alle op dat ogenblik aan ADC al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.

11.3 Indien de overeenkomst eindigt op de voet van artikel 11.1 voordat de overeengekomen zaken zijn voltooid of geleverd, heeft ADC recht op de volle overeengekomen prijs voor die zaken verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen. Indien de overeenkomst zo eindigt op de voet van artikel 11.2, heeft ADC recht op een deel van de overeengekomen prijs evenredig met de verhouding waarin de omvang van de reeds verrichte werkzaamheden en geleverde zaken staat tot de overeengekomen zaken en de daartoe benodigde werkzaamheden, verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen. Ten tijde van de beëindiging van de overeenkomst reeds gemaakte kosten of gedane investeringen dienen steeds volledig door de Opdrachtgever te worden vergoed

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Alle prijsaanbiedingen en prijsopgaven van en overeenkomsten met ADC zijn onderworpen aan Nederlands recht. De bepalingen in het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.

12.2 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag , tenzij ADC aan een overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.

Ascensia Diabetes Care Netherlands B.V.

Mei 2017


Ascensia Diabetes Care
De fabrikant die u van CONTOUR® producten voorziet gaat verder onder een nieuwe naam: Ascensia Diabetes Care

Laatste update: 01-08-2017 © Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG