close

Privacyverklaring

Ascensia Diabetes Care Netherlands B.V. en Ascensia Diabetes Care Holdings AG zijn zich ervan bewust dat de veiligheid van uw persoonsgegevens een belangrijk punt van zorg is. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vindt u informatie over de manier waarop Ascensia Diabetes Care Netherlands B.V. persoonsgegevens vanaf onze website verzamelt, gebruikt, bekendmaakt en anderszins verwerkt en over onze beveiligingsmaatregelen.

Ascensia Diabetes Care Netherlands B.V., gevestigd te Mijdrecht beheert  uw persoonsgegevens en is exploitant van deze website. Ascensia Diabetes Care Netherlands B.V. is een dochteronderneming van het Zwitserse Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Verzamelen van gegevens

U kunt gebruikmaken van onze website zonder uw persoonsgegevens bekend te maken. U bent, om gebruik te maken van onze website, niet verplicht persoonsgegevens te verstrekken, behalve indien dit noodzakelijk is voor levering van gevraagde producten of diensten. Wanneer u gebruikmaakt van onze website kunnen er gegevens worden verzameld voor diverse beveiligingsdoeleinden, zoals de naam van uw internetprovider, de website die u heeft gebruikt om door te linken naar onze site, de websites die u bezoekt vanaf onze site en uw IP-adres. Met deze gegevens kan mogelijk uw identiteit worden achterhaald; wij gebruiken ze echter niet voor dit doel. Wij gebruiken de gegevens van tijd tot tijd wel voor statistische doeleinden, maar waarborgen de anonimiteit van elke individuele gebruiker zodat de identiteit van die persoon niet wordt achterhaald. In gevallen waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt om de gevraagde producten of diensten aan u te leveren, of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft verleend, vertrouwen wij op technische en organisatorische middelen om ervoor te zorgen dat toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming worden nageleefd.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens uitsluitend wanneer u deze aan ons verstrekt, door middel van registratie, het invullen van formulieren of e-mails, als onderdeel van een bestelling voor producten of diensten, vragen of verzoeken over bestelde materialen en soortgelijke situaties waarin u ervoor heeft gekozen de gegevens aan ons te verstrekken.

Onze verdelers kunnen uw persoonsgegevens die u hen verstrekt bij de aankoop van een Ascensia product of op andere wijze met hen contact heeft na een aankoop, met ons delen.

Wij verzamelen ook persoonsgegevens van u als u solliciteert bij Ascensia Diabetes Care Holdings AG of bij een van onze Ascensia-groep bedrijven, en wij  gebruiken uw persoonsgegevens om uw sollicitatie te behandelen. Wij maken gebruik van een derde als verwerker om sollicitaties te behandelen en sollicitaties worden ingediend via de website van die derde, Workforce Now. Wij bewaren de sollicitaties van de afgewezen kandidaten voor maximaal 12 maanden.

In het algemeen zullen wij, wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, het doel en het gebruik ervan toelichten en aangeven aan wie ze bekend kunnen worden gemaakt op het moment dat u ze verstrekt. Indien u besluit om bepaalde gegevens achter te houden, kan dit onze mogelijkheden om de gevraagde diensten of producten te leveren, beperken.

Gebruiksdoeleinden

Door ons verzamelde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de levering aan u van de gevraagde producten of diensten of voor doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven, behalve andersluidende wettelijke voorschriften.

Bekendmaking van gegevens

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met leden van Ascensia Diabetes Care Holdings AG en/of met aan haar gelieerde ondernemingen voor in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden. Uw persoonsgegevens mogen tevens aan derden bekend worden gemaakt in het geval dat wij (1) activiteiten of activa kopen of verkopen, in welk geval wij uw persoonsgegevens bekend kunnen maken aan potentiële kopers of verkopers van die activiteiten of activa, en (2) verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen teneinde aan een wettelijke verplichting te voldoen, of teneinde onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of toe te passen. 

Het is Ascensia Diabetes Care AG en/of aan haar gelieerde  ondernemingen toegestaan persoonsgegevens bekend te maken indien zij hiertoe verplicht is op grond van wet- of regelgeving, een rechterlijk bevel, of op last van een toezichthouder of wetshandhavingsdienst, in verband met een strafrechtelijk onderzoek of in het kader van belastingaangiften. In sommige gevallen zijn wij mogelijk verplicht bepaalde gegevens bekend te maken aan toezichthoudende of overheidsinstanties. Wij kunnen persoonsgegevens ook bekendmaken als wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs nodig is om onze rechten, onze eigendommen of de veiligheid van anderen en onszelf te beschermen.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven door ons of door onze gegevensverwerkers voor gebruik door derden, tenzij wij hiervoor uw toestemming hebben verkregen of hiertoe wettelijk verplicht zijn. Ascensia Diabetes Care Holdings AG en/of aan haar gelieerde ondernemingen maken geen verkoop- en/of klantenlijsten bekend aan andere ondernemingen of organisaties.

Opslag

Uw persoonsgegevens blijven bij ons in beheer en kunnen worden opgeslagen in onze bedrijfsdatabases of bij onze gegevensverwerkers. Wij houden controle op, en blijven verantwoordelijk voor, het gebruik van persoonsgegevens die u aan ons bekendmaakt. Door ons ingeschakelde derde gegevensverwerkers mogen persoonsgegevens uitsluitend namens ons gebruiken en blijven verantwoording schuldig aan ons.

Sommige van deze gegevens kunnen namens ons worden opgeslagen of verwerkt door derde leveranciers en gegevensverwerkers en kunnen zich op computers bevinden in andere rechtsgebieden, zoals de Verenigde Staten, waar de wetgeving kan afwijken van het rechtsgebied waarin u woonachtig bent. In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen, zo veel als in ons vermogen ligt, dat passende beschermingsmaatregelen worden toegepast om van de gegevensverwerker in dat land te verlangen dat hij persoonsgegevens beschermt in dezelfde mate als geldt in het land waarin u woonachtig bent. Houdt u er echter rekening mee dat de wetgeving in sommige landen, zoals de Verenigde Staten, in strijd kan zijn met de wetgeving van het land waar u woont en dat wij wettelijk verplicht kunnen zijn om persoonsgegevens bekend te maken.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies en daarmee verband houdende technologieën. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die naar uw browser worden gezonden en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies worden gebruikt om uw voorkeuren en andere gegevens op uw computer op te slaan en om u tijd te besparen bij volgende bezoeken zodat  u niet steeds opnieuw dezelfde gegevens hoeft in te voeren.

 Op onze sites worden twee soorten cookies gebruikt:

  • Permanente cookies: deze kunnen worden gebruikt wanneer u inlogt op beveiligde gedeelten van onze website om te onthouden wie u bent. Er worden geen persoonsgegevens op uw computer opgeslagen.
  • Sessiecookies: deze kunnen worden gebruikt voor anonieme identificatie van een bezoek aan een website, uitsluitend voor technische doeleinden. Sessiecookies worden slechts tijdelijk opgeslagen tijdens de browsingsessies en worden verwijderd zodra de browser wordt afgesloten.


Wij maken onder andere gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

  • betere beveiliging;
  • vaststellen van uw identiteit wanneer u inlogt op onze site;
  • verzamelen van anonieme statistische gegevens over het gebruik van onze site met als doel het verbeteren van de geboden content.
  • analyseren hoe u onze website gebruik.

Wij gebruiken Google Analytics cookies om informatie te verzamelen en rapporten op te stellen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om ons te helpen de website te verbeteren. Google Analytics maakt voornamelijk gebruik van first-party cookies die niet worden gedeeld over verschillende websites die u bezoekt. De informatie die de cookies verzamelen is voornamelijk anoniem en omvat het aantal bezoekers van de website, waar die bezoekers afkomstig uit zijn en hoe vaak ze de website hebben bezocht. Google heeft informatie met betrekking tot privacy en beveiliging van gegevens gepubliceerd.

Google Analytics kan uw IP-adres verzamelen, dit is een unieke code toegewezen aan elke computer en apparaat verbonden met het internet. IP-adressen worden meestal toegewezen in geografische blokken en laten eigenaren van websites toe om het land, de provincie/staat en de stad waar de computer of het apparaat is gebaseerd, te identificeren. Wij kunnen ofwel het geheel ofwel een deel van een IP-adres verzamelen om ons te helpen de locatie van de bezoekers van onze website te identificeren.

Google Analytics kan soms cookies van derden gebruiken op websites waar Google Analytics Advertising Features worden gebruikt, zoals Remarketing of AdWords. Meer informatie met betrekking tot deze reclame cookies kan worden gevonden op http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/. U kunt zich afmelden van deze functies door Google’s Ads Settings te bezoeken.

Door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën verzamelen wij informatie over het websiteverkeer, zoals tijd, datum, IP-adres en browser, maar in de meeste gevallen kan de verzamelde informatie u niet identificeren als individu. Ook al kunnen deze gegevens leiden tot vaststelling van uw identiteit, wij gebruiken ze niet voor dit doel aangezien wij de anonimiteit van elke individuele gebruiker waarborgen zodat de identiteit van die persoon niet kan worden vastgesteld. Wij gebruiken deze informatie om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en om meer inzicht te hebben in hoe de interactie tussen bezoekers en onze website verloopt.

Cookies kunnen worden uitgeschakeld en/of van uw computer worden verwijderd via de optie-instellingen van uw browser. Instructies over het uitschakelen of verwijderen van cookies vindt u doorgaans in het helpmenu van uw browser.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat deze cookies automatisch worden geaccepteerd. Bovendien kunt u de opslag van cookies deactiveren of uw browsersinstellingen zo aanpassen dat u een melding krijgt voordat de cookie op uw computer wordt opgeslagen. U kunt ook kijken op www.allaboutcookies.org, een website waarin aan gebruikers wordt uitgelegd hoe cookies werken en kunnen worden beheerd.

Beveiliging

Wij gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen en gebruiken in de sector gebruikelijke veiligheidswaarborgen, waaronder fysieke, elektronische en procedurele waarborgen ter naleving van toepasselijke wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens tegen verlies en onbevoegde toegang, verandering, bekendmaking, oneigenlijke wijziging of misbruik. Persoonsgegevens worden bewaard in veilige systemen waartoe uitsluitend toegang kan worden verkregen door bevoegde personen die een legitieme reden hebben om toegang te krijgen tot persoonsgegevens. Door u verstrekte persoonsgegevens worden tijdens het verzenden versleuteld om mogelijk misbruik ervan door derden te voorkomen. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig geëvalueerd en aangepast aan de nieuwste technologische ontwikkelingen. Hoewel wij redelijke maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen, maken wij u erop attent dat geen enkele verzending via internet 100% veilig is.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens uitsluitend zo lang als nodig is om de dienst waarom u hebt verzocht of waarvoor u toestemming hebt gegeven te leveren, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld in verband met een lopende rechtszaak).

Kinderen

Gezien het belang van het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van kinderen verzamelen, verwerken en gebruiken wij op onze website geen informatie met betrekking tot een persoon van wie wij weten dat die nog geen dertien jaar oud is en zonder de voorafgaande, controleerbare toestemming van diens wettelijk vertegenwoordiger. De wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht om op verzoek de informatie in te zien die door het kind is verstrekt en/of te verlangen dat die informatie verwijderd wordt. Indien wij erachter komen dat een kind online via deze website persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, zullen wij redelijke maatregelen nemen om deze gegevens te verwijderen. 

Recht van inzage en correctie

U hebt het recht om persoonsgegevens die in ons systeem zijn opgeslagen te bekijken en aan te passen indien u van mening bent dat ze verouderd of onjuist zijn. Neem hiertoe contact op met de Data Protection Officer op onderstaand adres.

Herroepingsrecht

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in de toekomst in te trekken. Ook hiervoor geldt dat u daartoe contact op kunt nemen met de Data Protection Officer op onderstaand adres.

Marketing

Wij kunnen u van tijd tot tijd marketingmateriaal sturen waarvan wij denken dat dit voor u interessant kan zijn. U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. Wij zullen u over het algemeen inlichten, of waar dit verplicht is uw goedkeuring vragen (alvorens uw gegevens te verzamelen), indien wij voornemens zijn om u marketingmaterialen te sturen of indien wij voornemens zijn in verband hiermee uw gegevens aan derden bekend te maken. Indien u niet langer informatie van ons wenst te ontvangen, maak dan gebruik van de “opt-out”- of “unsubscribe”-link in de e-mail om uw naam van de mailinglijst te verwijderen. U kunt er tevens voor kiezen om die materialen niet  te ontvangen door contact met ons op te nemen via info@diabetes.ascensia.nl of het volgende adres:

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Emmanuel Grand
Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box
4042 Basel
Switserland

emmanuel.grand@ascensia.com

Wij maken u erop attent dat wij bepaalde informatie aan u moeten sturen op grond van een wettelijk of ethisch voorschrift of op grond van een voorschrift van toezichthouders.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites van derden waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is. Ook al streven wij ernaar dat onze website uitsluitend links bevat naar websites met hoge privacystandaarden, deze privacyverklaring is niet langer van toepassing zodra u onze website verlaat.

Links naar andere sites worden uitsluitend verstrekt ter informatie en houden geen goedkeuring in van die andere sites. Ascensia Diabetes Care Holdings AG en/of aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van links of sites van derden en doen geen toezeggingen voor wat betreft de inhoud of juistheid ervan. Uw gebruik van websites van derden is voor uw eigen risico.

Updates

Ascensia Diabetes Care Holdings AG kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. De herzieningen gaan in op de datum van publicatie van het gewijzigde beleid, zoals vermeld aan het einde van deze privacyverklaring.

Contactpersonen

Indien u problemen, vragen of ideeën hebt, neem dan contact op met een van de volgende personen.

Marten de Jonge
Country Manager Nederland
Ascensia Diabetes Care Netherlands B.V.
Vermogenweg 107
3641 SR Mijdrecht
Nederland

info@diabetes.ascensia.nl

 

Corporate Data Protection Officer van Ascensia Diabetes Care Holdings AG:

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Emanuel Grand
Peter Merian-Strasse 90, PO Box 4052 Basel
Switzerland

emmanuel.grand@ascensia.com

Ingangsdatum: 5 januari 2016

Laatstelijk bijgewerkt: 17 februari 2017


Ascensia Diabetes Care
De fabrikant die u van CONTOUR® producten voorziet gaat verder onder een nieuwe naam: Ascensia Diabetes Care

Laatste update: 17-02-2017 © Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AGBayers nieuwe CONTOUR®XT glucosemeter. Zeer eenvoudig in gebruik. Unieke, multi-pulse technologie test iedere druppel bloed 7 keer

De CONTOUR® XT meter maakt gebruik van de CONTOUR® NEXT teststrips.